ශ්‍රී ලාංකිකයින් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යාමේදී කරන විශාලතම වැරදි 5

ඉතින් කියන්න බලන්න, රැකියාවක් කරන වයසෙ ඉන්න කෙනෙක්නම් ඔබ, එකම එක ඉන්ටර්විව් එකකට හරි ගිහිල්ල තියෙනවනෙ නේද? සාර්ථකව මුහුණ දුන්නද?…

Continue Reading →

සාර්ථකව ඉංග්‍රීසි කතා කරමුද?

ඉංග්‍රීසි හුඟක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම හුඟක් අයට තියෙන බයක්.  ඉතින් මගෙ අදහස් ටිකකුත් කියන්න හිතුව. මුලින්ම මගෙ…

Continue Reading →