සාර්ථකව ඉංග්‍රීසි කතා කරමුද?

ඉංග්‍රීසි හුඟක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම හුඟක් අයට තියෙන බයක්.  ඉතින් මගෙ අදහස් ටිකකුත් කියන්න හිතුව. මුලින්ම මගෙ…

Continue Reading →